Teknik- och konkurrentanalyser

Genom att i ett tidigt skede studera befintliga patentskrifter och övrig teknisk litteratur inom ert företags teknikområde kan ni ofta nå snabba genvägar vid produktutveckling. Patentlitteraturen är här en unik källa till kunskap då den ger inblick i den allra senaste tekniken med relevans för ert verksamhetsområde. Vi tar fram en illustrativ rapport kring den teknik som ligger närmast er egen och utifrån den kan vi sedan gå vidare och undersöka eventuella risker för patentintrång etc. på er marknad.

Genom att undersöka era viktigaste konkurrenters aktiva patent och patentansökningar får ni en tydlig inblick i vad som pågår inom ert teknikområde, vilka områden som redan är skyddade och vilka tekniska lösningar som kan förväntas uppträda på marknaden framöver. Konkurrentanalysen kan utgöra ett viktigt underlag till strategiska beslut då den ger inblick i vilken riktning era konkurrenter rör sig och också tydligt indikerar vilka nya aktörer och företag som kommer fram.